فیلم

مجموعه اهواز گرافیک از سال 84 بصورت رسمی و تخصصی در زمینه تصویر فعالیت دارد که میتوان به تولید چندین تیزر تبلیغاتی ، تولید مستند صنعتی همایش و تولیدات خبری اشاره کرد.